Monument

Prace Komitetu Upamiętnienia Polskiej Emigracji
Works of the Polish Emigration Memorial Committee

Donors                                Letters

06 sierpień 2018
Prześliczny kamień płynie do nas z Polski.

August 06, 2018
A beautiful stone is traveling on the ship right now.


30 maj 2018
22 maja mieliśmy najdłuższe jak do tej pory spotkanie naszego Komitetu – trzy i pół godziny gorących dyskusji głównie skupiających się na tym jak najszybciej ruszyć z transportem kamienia z Polski. Przed nami dwa kolejne spotkania – 1 czerwca gdzie będziemy przygotowywać się do spotkania z Prowincją, które odbędzie się 5 czerwca i które dotyczyć będzie głównie spraw finansowych.

May 30, 2018
May 22nd was the longest meeting of our committee so far. Three and a half hours of heated discussions about how best to get the rock to Canada from Poland. Our next meeting is this Friday, June 1, when we will prepare for our meeting with the province of Nova Scotia to be held on June 5 regarding finances and other organizational details.

24 maj 2018
Miło nam ogłosić, że nasz Komitet nawiązał współpracę z Fundacją Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie, zarejestrowaną organizacją charytatywną, dzięki czemu darczyńcy wpłacający dotacje na nasz cel będą mogli otrzymywać potwierdzenie do celów podatkowych.

May 24, 2018
We are pleased to announce that our Committee has partnered with the Polish Heritage Foundation of Canada, a registered charity, which is able to issue tax receipts to donors

29 kwiecień 2018
Czy widziałeś nasz plakat z biało-czerwonym sercem? Stworzony przez światowej sławy polskiego grafika Mieczysława Wasilewskiego, jest to nasze oficjalne logo dot. zbierania dotacji na budowę Monumentu. Możesz dowiedzieć się więcej o tym artyście tutaj: Mieczysław Wasilewski

April 29, 2018
Have you seen our poster with the white and red heart? Created by world renowned Polish graphic designer Mieczysław Wasilewski, this emblem is our official logo for the Monument Fundraising campaign. You can learn more about the artist’s work here: Mieczyslaw Wasilewski

28 kwiecień 2018
Kwiecień mieliśmy bardzo pracowity, spotkaliśmy się aż 3 razy. Szczegóły uroczystości zaczynają się krystalizować – pierwsi artyści potwierdzają swój udział. Przypominamy, że cały czas czekamy na dotacje. Urodziłeś się w Polsce? Masz polskie korzenie? Mieszkasz tu? Ten pomnik jest także z myślą o Tobie. Pomóż nam go zbudować. https://www.gofundme.com/polish-emigration-memorial-monument

April 28, 2018
April has been a very busy and productive month for the committee. We met three times in person and exchanged dozens of emails while everyone worked on accomplishing the many tasks required to bring a big initiative such as this together. As a result, the first details of the unveiling ceremony are falling into place: the first artists are signing on to play their parts in the ceremony; arrangements for other details are being made. We remind you that we are still open accepting your donations: were you born in Poland? Do you have Polish roots? This monument will honour all emigrants from the lands of Poland for generations. We’re thinking of you. Think about us and help us make this lasting memorial to us and our ancestors become a reality. Donate: https://www.gofundme.com/polish-emigration-memorial-monument

25 kwiecień 2018
Główny element Pomnika Polskiego Pomnika Emigracji został wybrany wczoraj przez dr Stanisława Wołkowicza, eksperta geologa w kamieniołomie w Brennej. Dostawa kamienia do Halifax zostanie zorganizowana i sfinansowana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG SA) w najbliższej przyszłości.

April 25, 2018
The main element of the Polish Emigration Memorial Monument has been selected yesterday by Dr. Stanislaw Wolkowicz, an expert geologist at a quarry in Brenna, Poland. The shipment of the rock to Halifax will be arranged and financed by Polish Oil and Gas Company (PGNiG SA) in the near future.

19 kwiecień 2018
Miło nam ogłosić, że pan dr Andrzej Kurnicki, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie, objął patronat honorowy nad naszym projektem.

April 19, 2018
We are delighted to announce that His Excellency Dr. Andrzej Kurnicki, the Ambassador of the Republic of Poland to Canada, has taken honorary patronage over our project.

14 kwiecień 2018
Komitet Upamiętnienia Polskiej Emigracji z radością ogłasza, że uroczyste odsłonięcie Monumentu Upamiętniającego Polską Emigrację nastąpi w dniu 16 września. Szczegółowy plan uroczystości zostanie podany w późniejszym terminie. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że darowizny na Monument można składać za pomocą jednej z czterech poniższych metod. Jeśli żadna z metod nie jest dostępna, prosimy o kontakt na adres email PolishMonumentHalifax@gmail.com

GoFundMe:
https://www.gofundme.com/polish-emigration-memorial-monument

gotówka może zostać przekazana dowolnemu z poniższych członków Komitetu Upamiętniającego Polską Emigrację:
Elizabeth Rulka
Teresa Skora
Beata Wojsyk
Paul Lenarczyk
Katarzyna Wolkowicz

lub Interac E-transfer:
adres email: PolishMonumentHalifax@gmail.com
Proszę użyć:
Pytanie zabezpieczające: monument location
Odpowiedź: pier21monument

lub czek wysłany na adres:
POLISH EMIGRATION MEMORIAL SOCIETY
4089 ST MARGARETS BAY RD
HUBLEY NS CANADA B2Z 1C2

April 14, 2018
The Polish Emigration Monument Committee is delighted to announce that the official opening of the monument will take place on September 16. A detailed program of the event will be announced soon. At the same time, we’d like to announce that donations for this project can made by any of the following four methods. If none of the methods is available to you please contact us at the email address PolishMonumentHalifax@gmail.com and we will help.

GoFundMe campaign:
https://www.gofundme.com/polish-emigration-memorial-monument

cash can be given to any of the Polish Emigration Memorial Society directors below:
Elizabeth Rulka
Teresa Skora
Beata Wojsyk
Paul Lenarczyk
Katarzyna Wolkowicz

or Interac E-transfer:
Email address is PolishMonumentHalifax@gmail.com
Please use:
Security question: monument location
Answer: pier21monument

or cheque mailed to:
POLISH EMIGRATION MEMORIAL SOCIETY
4089 ST MARGARETS BAY RD
HUBLEY NS CANADA B2Z 1C2

10 kwiecień 2018
W dniu 10 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Upamiętnienia Polskiej Emigracji. Agenda obejmowała 19 punktów, więc spędziliśmy ten czas naprawdę bardzo pracowicie. Największe dyskusje dotyczyły kwestii związanych z finansami (zasady korzystania z konta bankowego) Więcej szczegółów już niebawem.

April 10, 2018
The Polish Emigration Memorial Committee met again on April 10. There was a 19 point agenda, so the committee’s time was spent very productively. Many of the points on the agenda dealt with financial matters regarding the use of our bank account. More details are coming soon.

6 marzec 2018
Na ostatnim spotkaniu Komitetu rozmawialiśmy o zasadach współpracy z Kongresem Polonii Kanadyjskiej. Pierwsi ofiarodawcy już zadeklarowali swoje wsparcie finansowe a Komitet Upamiętnienia Polskiej Emigracji pracuje aby jak najszybciej otworzyć konto bankowe na ten cel. Mamy nadzieję, że już niedługo ta sprawa zakończy się sukcesem.

Komitet Upamiętnienia Polskiej Emigracji poszukuje osób, które emigrowały z ziem polskich przez Pier 21. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny tą drogą dotarł do swojej drugiej Ojczyzny napisz do nas. Opisz jak to wyglądało, co pamiętasz lub co słyszałeś z opowieści Twoich bliskich. Chcemy włączyć Twoją historię w obchody związane z upamiętnieniem emigracji z ziem polskich przybywających do Ameryki Północnej przez Port w Halifax „Pier 21”. Napisz do nas na adres PolishMonumentHalifax@gmail.com z dopiskiem w tytule “Pier 21“.

March 6, 2018
At our latest meeting, the committee discussed the details of our cooperation with the Canadian Polish Congress. The first donors have already declared their support for the monument. The Polish Emigration Memorial Committee is working on opening a bank account to receive these funds. We hope to accomplish this immediately. 

The Polish Emigration Memorial Committee is seeking individuals or family members of individuals who arrived in the New World from Polish lands via Pier 21. If you have memories, family stories, anecdotes, or memorabilia of your family’s journey, we would love to hear from you and feature your story in the Polish Emigration Memorial celebrations. Please contact us at PolishMonumentHalifax@gmail.com  with the subject “Pier 21”.

20 luty 2018
Na kolejnym spotkaniu omówiliśmy i zatwierdziliśmy budżet naszego projektu. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z Portem w Halifax. Prace idą zgodnie z planem tylko nasz kamień “utknął” w Polsce pod śniegiem. Czekamy na wiosnę!

February 20, 2018
At the committee’s second meeting we discussed and ratified a tentative budget for the project. We have already discussed the monument’s location with the Port of Halifax. Everything is going according to plan, except that our boulder from Poland is stuck in the snow. We eagerly await spring.

14 luty 2018
Koncepcja Monumentu upamiętniającego przyjazd emigracji z ziem polskich do Kanady

Zasadniczym elementem Monumentu jest naturalny nieobrobiony głaz skalny uzyskany z południa Polski z rejonu Beskidów. Naturalny kształt i charakter ma symbolizować prostotę, chart ducha i determinacje ludzi którzy przybywali do Kanady szczególnie w pierwszym okresie napływu emigracji. Selekcja kamienia i jego walory artystyczne będą dokonane po konsultacji ze specjalistami z zakresu geologii. Do czołowej ściany kamienia będzie przytwierdzona płyta z dedykacja upamiętniającą emigracje z ziem polskich do Kanady. Tekst na tablicy będzie przedstawiał złożony czasowo i historycznie proces emigracji z ziem polskich. Na zwieńczeniu kamienia jest przewidziane umieszczenia orła z brązu. Kamień ten, jako główny element Monumentu będzie osadzony na kamiennej płycie o naturalnym przełomie ze złóż bazaltowych Prowincji Nowa Szkocja. Płyta ta ma symbolizować nowa ziemię która była celem tej emigracji. Jej naturalna, porowata powierzchnia symbolizuje ziemię która nie zawsze była przyjazna i łatwa dla osiedlenia ale dawała nadzieje i podstawy na lepszą, solidną przyszłość. 

Prostota i symbolika całości reprezentuje losy emigracji, jej zazwyczaj trudne początkowe lata adaptacji i integracji na nowym kontynencie. Nawiązuje również do akceptacji lokalnej kultury mieszkańców tej ziemi. Połączenie zaproponowanych elementów będzie dawać odczucie nie tylko solidnej bazy, koncepcji integracji i asymilacji ale i odczucie emocjonalnej i fizycznej łączności z Ojczyzną przez element oryginalnego kamienia z Polski. Fakt ze główny kamień przejedzie do Halifax podobną drogą jak tysiące emigrantów nada Monumentowi szczególną wartość emocjonalną dla wszystkich którzy będą mieć okazje do bezpośredniego z nim kontaktu. 

Proponowany Monument ma zostać zlokalizowany w Halifax w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Imigracji “Pier 21” w Halifax.

February 14, 2018
The concept of the Monument commemorating the emigration from the lands of Poland to Canada

The principle element of the Monument is a natural, bare rock stone obtained from the south of Poland from the Beskidy region. The natural shape and character is supposed to symbolize the simplicity, toughness and determination of people who came to North America especially in the first period of the influx of emigration. The selection of stone and its artistic design ​​will be made after consultation with specialists in the field of geology. A plaque with a dedication commemorating emigration from the lands of Poland to North America will be attached to the stone on the front wall. The text on the plaque will make a statement about the process of emigration that took place over centuries during many historical periods. A bronze eagle is proposed to be located at the top of the stone. The principle stone, as the main element of the Monument, will be set on a stone slab with a natural brake surface from the basalt deposits of Nova Scotia. This slab will symbolize the new territory which was the destination for the emigrants. Its natural, porous surface symbolizes the earth that was not always friendly and easy to settle but gave hope and foundations for a better, solid future.

Simplicity and symbolism of the monument represents the fate of emigration, it’s usually difficult initial years of adaptation and integration on the new continent. It also refers to the acceptance of the local culture of the inhabitants of this land. The combination of the proposed elements will give a feeling of not only a solid base, the concept of integration and assimilation but also a feeling of emotional and physical communication with the Homeland by an element of original stone from Poland. The fact that the main stone will travel to Halifax similar way as thousands of emigrants did, will give the Monument a special emotional value for all who will have the opportunity to contact it directly.

The proposed location of the Monument is in the immediate vicinity of the Museum of Immigration “Pier 21” in Halifax.

Monument

6 luty 2018
Dnia 6 lutego 2018 roku w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Halifax odbyło się zebranie Konsula Honorowego RP, Jana Skóry, z przedstawicielami Polonii Prowincji Nowa Szkocja reprezentowanej przez Polsko Kanadyjskie Stowarzyszenie Nowej Szkocji i Federację Polek w Kanadzie, Ogniwo w Halifax w celu realizacji upamiętnienia emigracji z ziem polskich przybywających do Kanady. Projekt tej inicjatywy został zapoczątkowany przez Konsula Honorowego w Halifax w 2016 roku. W skład Komitetu Upamiętnienia Polskiej Emigracji weszli reprezentanci organizacji obecnych na zebraniu i Konsul Honorowy RP w Halifax. Inicjatywa ta jest częścią obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski w Kanadzie.

Założeniem tej inicjatywy jest nie tylko upamiętnieniem przyjazdu dziesiątek tysięcy emigrantów z ziem polskich na ten kontynent ale również zaznaczeniem ich wkładu w budowanie i rozwój ich nowego kraju zamieszkania. Proponowana forma realizacji tej inicjatywy to pamiątkowy monument którego lokalizacja jest proponowana w pobliżu Muzeum Imigracji “Pier 21” w Halifax. Głównym elementem tego monumentu będzie bryła kamienna przekazana z Polski i osadzona na podłożu skały lokalnej symbolizującej nowe miejsce zamieszkania. Na kamieniu zostanie umieszczona tablica upamiętniająca to wydarzenie.

Zachęcamy wszystkie organizacje polonijne i osoby prywatne, które są zainteresowane udziałem w tej inicjatywie, do włączenia się w proces promocji i finansowania tego projektu. Wymagania realizacyjne tego projektu zostaną określone w najbliższym czasie i podane do wiadomości wszystkich zainteresowanych. Termin odsłonięcia monumentu jest planowany na wrzesień 2018. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Komitetem na adres mailowy PolishMonumentHalifax@gmail.com

February 6, 2018
On February 6th, 2018 a meeting was held at the Consulate of the Republic of Poland in Halifax, with the Honorary Consul Jan Skora, and members of the Polish community of Nova Scotia, representing the Polish Canadian Society of Nova Scotia, and the Polish Canadian Women’s Federation, Halifax Chapter, for the purpose of organizing a commemoration of emigration from Polish soil to Canada. This project was initiated by the Honorary Consul in 2016. The Polish Emigration Memorial Committee was struck consisting members of the Polonia groups present at the meeting and the Honorary Consul of the Republic of Poland in Halifax. The project will be part of the Canadian component of the celebration of the 100th anniversary of Poland regaining its independence.

The purpose of this project goes beyond the mere commemoration of the arrival of tens of thousands of Polish emigrants on this continent, but also a recognition of the contributions that they made to the development and growth of the new countries in which they chose to live. The plan is to erect a memorial monument in the neighbourhood of the Canadian Museum of Immigration at Pier 21 in Halifax. The main element of this monument will be a large stone from Poland which will be installed on top of a locally sourced boulder that represents the new home of the new arrivals. The installation will include a plaque explaining the purpose and symbolism of the monument.

We invite other Polish-Canadian organizations and members of the Polish diaspora who might have an interest in such a project, to join our effort to promote and fund this memorial monument. The exact requirements of the project will be determined as soon as possible and communicated to all those interested. The planned inauguration of the monument is September 2018. Anyone interested in finding out more information about this initiative is invited to contact the Committee at the following email address PolishMonumentHalifax@gmail.com